OBCHODNÍ PODMÍNKY, PDF KE STAŽENÍ ZDE ->


RD dřevo s.r.o.
Zámecká 2097, Velké Meziříčí 594 01
IČO:29216877
DIČ:CZ29216877
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, 66416.
Plátce DPH


1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti RD dřevo s.r.o., se sídlem 
Zámecká 2097, 594 01 Velké Meziříčí, Česká Republika, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., identifikační číslo:29216877,
zapsané v obchodním rejstříku vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66416 (dále jen „prodávající“) 
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen „občanský 
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále
jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím 
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
www.drevojelaska.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen 
„webové rozhraní obchodu“).
1.1. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání
v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena
práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského
zákoníku se nepoužije.
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny
zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají
v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena
možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, 
které budou připočteny ke konečné ceně zboží.Informace o nákladech spojených s balením a dodáním 
zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci 
území České republiky. Při dodání do jiných zemí určí prodávající cenu dodání zboží dle aktuálních cen 
dopravců, o kterých se může kupující před zakoupením zboží informovat u prodávajícího. 
2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový
formulář obsahuje zejména informace o:
2.4.1. Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku do
webového rozhraní obchodu),
2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které
do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.6. Odeslání objednávky se považuje za takové právní jednání kupujícího, který nepochybným způsobem 
identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní 
strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů
v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení 
kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Takto dokončená a platná objednávka je 
pro kupujícího závazná. 
2.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou,
a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen
„elektronická adresa kupujícího“).
2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně
či telefonicky).
2.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
2.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem, kdy prodávající doručí 
kupujícímu přijetí objednávky (akceptaci), ježje prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou,
a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu
na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si
stanovisko kupujícího.
2.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě
uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
2.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady
vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se
neliší od základní sazby.


3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA ZBOŽÍ
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 236844357/0300 Československá obchodní banka (dále jen
„účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPAY s.r.o.
bezhotovostně platební kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením
a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené
s balením a dodáním zboží.
3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení
čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
3.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní
cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení
objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení §
2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické 
podobě na elektronickou adresu kupujícího.
3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, 
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad –
fakturu.


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4. Odstoupení od kupní smlouvy.
4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od
kupní smlouvy:
4.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k
němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
4.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí
na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
4.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
4.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno
s jiným zbožím,
4.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné
vrátit,
4.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní
obal,
4.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů
4.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným
souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy
sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující
v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to
do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží
nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní
smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
4.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž
tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu
provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 7 těchto
obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom
případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky
přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem,
jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při
vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu
další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny. S tímto zápočtem vyslovuje kupující při uzavření kupní smlouvy svůj 
souhlas. 
4.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený
kupujícím.
4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím
uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací
smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit
i poskytnutý dárek.


5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
5.2. Zboží je kupujícímu dodáno: na adresu určenou kupujícím objednávce; prostřednictvím výdejny zásilek na
adresu výdejny, kterou kupující určil; osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko
a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je
kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,
než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,
resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Povinnost prokázat porušenost obalů leží na kupujícím. V
případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.
5.6. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky, avšak přijetím platby na účet 
prodávajícího.Běžná doba dodání zboží na objednání z výroby bývá do 28 pracovních dní od přijetí platby. V 
případě velkého množství objednávek a plné kapacity výroby je doba dodání prodloužena. Maximální doba 
dodání je 60 pracovních dnů.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající
nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu
obvykle používá,
6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu
na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád
prodávajícího.


7. DALŠÍ PRÁVA A POVINOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho řádným převzetím. 
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst.
1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. Právní jednání mezi prodávajícím a kupujícím, která mají založit změnu či zrušení jejích práv a povinností 
vyplývajících z kupní smlouvy, musí být činěna písemně, a to buď doporučeným dopisem zaslaným na adresu 
sídla prodávajícího či bydliště kupujícího, a nebo e-mailem na e-mailovou adresu, kterou každá ze stran sdělila 
druhé straně (v případě prodávajícího e-mailová adresa uvedená na webových stránkách). 
7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se
sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
7.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů
vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo
jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 20. 11. 2022. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání
kdykoliv změnit, o čemž bude uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny
účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

RD dřevo s. r. o.
Zámecká 2097
594 01, Velké Meziříčí

IČO: 29216877
DIČ: CZ29216877

Vše pro Vás tvoříme s láskou.